Adatvédelem

Általános

Bevezetés


Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és

adatkezelési politikáját.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet


hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)

2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő

megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,

továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett

előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Jogszabályok

A Társaság vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és

adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során a jelen Szabályzatban, illetve a

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi

jogszabályokra:

i. Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

ii. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

iii. Az Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) General Data Protection

Regulation,GDPR („GDPR”) - az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról

iv. Munkatörvénykönyv 2012 évi I. törvény

v. Számvitelről (Számv.tv) 2000. évi C. törvény

vi. Polgári Törvénykönyv („Ptk”) 2013. évi V. törvény

vii. Büntetőeljárásról 1998. évi XIX. törvény

viii. Pénzmosás és Terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról 2017.

évi LIII.

ix. Adózás rendjéről (art) 2003.XCII törvény.

x. Fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény

xi. Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XDLVII törvény

xii. Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól2008.

évi XLVIII. törvény

xiii. Kereskedelemről 2005. évi CLXIV. törvény

xiv. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről2001. évi CVIII.

törvény

xv. Elektronikus Tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról

1996. évi LVII. törvény


xvi. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény


Fogalomtár


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel;

Az adatkezeléshez kapcsolódó feladatok elvégzése megbízás alapján a saját

eszközökkel, az adatkezelő iránymutatása alapján. Adatfeldolgozás pl: a

bérszámfejtési, könyvelési, web lap kezelés, feladatok ellátása,

Adatfeldolgozás: adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,

törlés, illetve megsemmisítés; - Adatkezelés az adatok felvétele, feldolgozása,

rögzítése papíron, vagy számítógépen, adatok tárolása, továbbítása (pl:

adatfeldolgozónak), törlése, módosítása, zárolása, megsemmisítés megakadályozása,

felsorolás, stb

Adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az aki az adatkezelést végzi –

Természetes vagy jogi vagy nem jogi személy. Ő határozza meg az adatok kezelésének

célját. Adatot rögzíti vagy továbbítja az adatfeldolgozónak. Meghatározza, az

adatrögzítés módját.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak

megkülönböztetése céljából;

Álnevesítés: Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható

meg, hogy a Személyes Adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve,

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési

intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes

személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni; visszafordíthatatlan

módon azonosítóval látják el a magánszemély adatát mely után nem

beazonosíthatóak az adatok. Pl ilyen a név nélküli statisztikai adatok.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

Adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének

végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat


keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes

adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Akinek a nevére emailt, postai küldeményt,

stb tudunk küldeni. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó

teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; akinek adatait

azadatkezelő/adatfeldolgozó rögzíti, cél szerint kezeli és tárolja. – az érintett az a

személy aki megadja az adatait rögzítési célra.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő

bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,

érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy

mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Különleges Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adat,

valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus

adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális

irányultságára vonatkozó Személyes Adat;

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező

alapján (bárki által) azonosítható. Ilyen adat ami a személyhez köthető név,

telefonszám, IP cím, arckép, fénykép, adóazonosító jel, taj szám, egy vagy több fizikai,

fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző

ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;.

Ezen adatokból megállapítható, kikövetkeztető, hogy kihez tartozik. Ezen adatok

lehetnek kötelező adatok ( pl: munkavállaló, számlázás, adókedvezmény

igénybevételéhez, stb) vagy hozzájáruláson alapuló.

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató

személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; - egyéni vállalkozás, betéti társaság,

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság stb.

Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az

adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes

vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az

adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek

vonatkozásában; A társaság által képviseletre jogosult.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; - hozzájárulás

megadása telefonszámunk, email címünk, (nem kötelező adatunk) megismeréséhez,


és hogy ezeken keresztül felvegyék velünk a kapcsolatot. Ennek módja rögzített

telefonvonalon, weboldalon kitöltve az adatokat, vagy papír alapon aláírva történik

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan

hozzáférést eredményezi. Magánszemélyek adatainak bármilyen „sérülése” hecker

támadás, vírus, köremail (mindenki látja a másik email címét, nevét), jogellenes

kezelése vagy feldolgozása. Jogosulatlan hozzáférés, véletlen megsemmisülés, sérülés,

jogellenes megváltoztatás, törlés vagy megsemmisítés.

Adatkezelő megnevezése


Webhely Adatkezelője:

Pálkerti Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 7

Cégjegyzékszám: 03-09-124369

Adószám:23879793-2-03

A céget nyilvántartó cégbíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbíróság

Webhely: http://www.palkerti.hu

Képviselő: Pálkerti Norbert

Telefonszám:+36-20-969-56-11

E-mail: palkerti@palkerti.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti

Adatfeldolgozó, szerverszolgáltató

Jelen webhely :

http://www.palkerti.hu internet címen elérhető webhely.

Szerver szolgáltató:

Intelliweb Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerver szolgáltató címe:7627 Pécs, Wass Albert utca 23

Cégjegyzék: 02-09-072195

Adószám: 14215111-2-02

Képviselő:

Telefonszám:

E-mail cím:

Honlap:


Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az adatkezelés célja a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatba állók a

szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése.

Az adatkezelés jogcíme: kötelező adatként a szerződés teljesítése vevői, illetve

szállítói szerződött partnereknél: magánszemély esetén nevét, címét; egyéni

vállalkozó esetén nevét, címét, adószámát, nyilvántartási számát; társaság


esetén cég nevét, címét, adószámát, bank számlaszámát, vevő számát. A

személyes adatok címzettjei a Társaság működésével kapcsolatos

feladatokat ellátó munkavállalók, adózási és könyvelési feladatokat ellátó

munkavállalói és adatfeldolgozói. Az adatkezelésnél a fél kérelmére –

szerződésben rögzítésre kerül – külön adatok Az adatkezelés időtartama a 8

év.


Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A szerződéskötésnél megadásra kerülő hozzájáruláson alapuló adatok célja a

kapcsolattartás. Adatok: adószámmal rendelkező magánszemélynél, egyéni

vállalkozónál, illetve a társaságnál a képviselő nevét, címét, telefonszámát,

email címét, honlap cím és az Ön által megadott más elérhetőségét pl: skype,

Messenger elérhetőséget tartjuk nyilván.

A személyes adatok címzettjei a Társaság működésével kapcsolatos

feladatokat ellátó munkavállalók, adózási és könyvelési feladatokat ellátó

munkavállalói és adatfeldolgozói. Az adatkezelésnél a fél kérelmére –

szerződésben rögzítésre kerül – külön adatok Az adatkezelés időtartama a

szerződés megszűnését követő 5 év


A tájékoztatás megtörténte a szerződésben is rögzítésre kerül.


Az érintett adatai adatfeldolgozó részére nem kerül átadásra.


Társaság honlapján a látogatók adatkezelése


Adatok megadása

A weboldalon történő email cím megadással, a kért bevétel adatok, és bizonylat

darabszámok megadásával, Ön hozzájárul a megadott E-mail címének kezeléséhez és

elfogadja a kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy adatvédelmi nyilatkozatát

szabadon módosítsa, azonban az erről szóló tájékoztatást honlapján közzé teszi.

Adatkezelésre vonatkozó elvek

A Társaság Ügyfelei személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle

elvárható olyan biztonsági, technikai intézkedést, a mely a tárolt adatok biztonságát

garantálja.

Adatkezelő Pálkerti Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelés célja árajánlat adás

Érintettek kategóriái Egyéni és társas vállalkozások, akik


árajánlatot kérnek

Kezelt adatok Email cím

Adatfeldolgozó Az adatkezelő a weblaphoz


adatfeldolgozót igen/ nem vesz igénybe


Weblap szerverszolgáltatója


Intelliweb Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság 7627

Pécs, Wass Albert utca 23

Cégjegyzék: 02-09-072195

Adószám: 14215111-2-02


Harmadik országba vagy nemzetközi

szervezet részére történő

adattovábbítása esetén harmadik ország

vagy nemzetközi szervezet azonosítása

és megfelelő garanciák


Nem kerül sor adattovábbításra


Adatvédelmi tisztviselő nem nevez ki adatvédelmi tisztviselőt

Személyes adatok megszerzése önkéntes és hozzájáruláson alapuló

Törlésre előirányozott határidő Az érintett törlésre vonatkozó

kérelméig, de maximum az árajánlat

megadását követő 30 napig


Adatbiztonság Adatbiztonsági követelmények


kialakításának szempontjai:

A társaság a Személyes adatok

biztonságát az azonosított kockázatok

mérséklése érdekében a következő

szempontok figyelembe vételével

alakítja ki:

- tudomány és technológia állása,

- megvalósítási költségei,

- adatkezelés jellege, hatóköre,

körülményei és céljai,

- természetes személyek jogai és

szabadságai


Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az

adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és

jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatok megfelelési követelménye

- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

- pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges

ideig lehessen azonosítani.


A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és

ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatok megszerzése, tárolása


A Pálkerti Könyvelő és Szolgáltat Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett

http://www.palkerti.hu címen elérhető weboldallal kapcsolatos adatkezelések

önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Tájékoztató információk

Bíróság, ügyészség, bármely nyomozóhatóság és szabálysértési hatóság, arra

feljogosított közigazgatási hatóság, az adatvédelmi tisztviselő, illetőleg jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,

illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelés, tárolás

A Társaság a személyes adatok során különös figyelmet fordít arra, hogy azok

1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Társaság a legmagasabb szintű technikai megoldásokat alkalmazva gondoskodik az

adatkezelés biztonságának védelméről.

Adatkezelési elvek

- a titkosság, amely megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre

jogosult- árajánlat adó

- a sértetlenség megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát

és teljességét

- rendelkezésre állás, amely gondoskodik arról, hogy a jogosult hozzá tudjon férni a

kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság folyamatosan gondoskodik arról, hogy informatikai rendszere és hálózata

egyaránt védett legyen a külső, jogellenes, különösen adathalászatot megvalósító

támadások ellen.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati

fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés

vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen támadások

kivédésére, a társaság megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereit


folyamatosan megfigyeli annak érdekében, hogy minden támadást, jogellenes

beavatkozást rögzíthessen.


A társaság weboldala


A Pálkerti Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a honlapján

feltünteti:

társaságot nyilvántartó cégbíróság nevét,

a társaság nevét

a társaság székhelyét

a társaság cégjegyzékszámát

a társaság bejegyzés keltét, változás időpontját

a társaság elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való

kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a

tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az

engedély számával együtt,

ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát;

a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

- annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését,

amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, szolgáltató székhelyét, telephelyét, az

elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való

kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek

az adatok egyébként is megismerhetőek. (Az a szolgáltató, aki az igénybe vevő által

biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás, hosting).)

- a láblécben helyet kap egy [Üzemeltető menüpont, vagy az Impresszum],

főmenüben a Kapcsolat.


A Társaság weboldal tartalma

a http://www.palkerti.hu weboldalán (https:// kell)információkat tesz közzé:

Kezdőlap

Referenciák

Magunkról

Szolgáltatásunk

Kapcsolat

Áraink

Feliratkozási lehetőség

A társaság weboldalára az email cím megadásával kimerül a feliratkozási lehetőség,

mely árajánlat kérését szolgálja.

Cookie-k

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében rögzített 2016.

évi XLIII. törvény által módosított, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak

elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető

világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő

hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a


következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kal

(magyarul: süti) kapcsolatban.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

- Google Chrome

- Firefox

- Internet Explorer 11

- Internet Explorer 10

- Safari


Adatkezelő a weboldalát kezelő portál

A szoftver nem használ előre elkészített motort, a weboldal egy Symfony keretrendszerben fejlesztett egyedi portál.

A portál és a portál segítségével létrehozott oldalak a következőkben meghatározott

cookie-kat használhatják, azonban Adatkezelő e cookie-kat saját maga nem használja

fel semmilyen módon.

A használt cookie-k a felhasználó eszköze és a portál között kommunikálhatnak, az

Adatkezelő számára semmilyen adatot nem továbbítanak, nem adnak át, így a

használt cookie-k vonatkozásában a portál saját adatkezelési útmutatója az

irányadó, A portál és a segítségével létrehozott oldalak által használható cookie-k és

céljaik:

Feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen

cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak

megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett

információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan

adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt

gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében

tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére

vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal

legnépszerűbb részei.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes

megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín,

betűméret, elrendezés).

Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések

igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő


által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az

érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

Harmadik fél által biztosított cookie-k

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy

közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom

megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél

számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is

hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában,

felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása

érdekében. A sütik ennél a honlapnál engedélyezettek.

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az

"Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik

használatát. A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy

engedélyezheti a cookie-k 'telepítését' számítógépére, azonban fontos tudni, hogy

valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban

egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Az egyszerű böngészéshez cookie

használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását

általában az internet böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem

beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó. A

látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok

érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet

böngésző Eszközök / Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés

menüpontjában van lehetőség. Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén

elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.


Elérhetőség


Cégnév: Pálkerti Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 7

Cégjegyzék: 03-09-124369

Adószám: 23879793-2-03

Adatkezelő ügyintéző: Pálkerti Norbert ügyvezető

Telefonszám:+36-20-969-56-11

E-mail: konyveles@palkerti.hu

Web:http://www.palkerti.hu


Kérelmek, panaszok


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti

személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések

kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a cég

kapcsolattartási/elérhetőség adatai útján.


A Pálkerti Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi

tisztviselőt nem nevez ki, igy az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást az

ügyvezető adja

Mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott

feldolgozó által feldolgozott

– adatairól,

– az adatkezelés céljáról,

– jogalapjáról, időtartamáról,

– az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és

– az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy

– kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E

tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre

vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Pálkerti Kft a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi tisztviselő elrendelte.

A társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha

ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az

adatkezelést törvény rendelte el

2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt

megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben

a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt

és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,

illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett

a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A

bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai

adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső

elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan

gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet élni

Ellenőrző hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/


Felelősségi nyilatkozat


Pálkerti Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal

felelősséget:

- a működtető szoftverek rendellenes működése,

- bármilyen meghibásodás miatt, amely a kommunikációs vonalon vagy eszközön

következik be

- papír vagy elektronikus formában érkezett küldemény, – kivéve az ajánlott és

tértivevényes papír alapú levél– különösen az adatvesztés miatt

- a Vállalkozó tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható és az

internetes hálózatban bekövetkezett olyan hiba miatt, ami akadályozza a szolgáltatás

akadálytalan működését

- a Vállalkozó tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható esemény,

hiba következménye


Kapcsolat


Ha a szolgáltatás igénybevétele közben kérdése, problémája van, a kapcsolattartó

elérhetőségére küldött levélben teheti meg. A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a

küldő nevét és az e-mail címét, valamint egyéb, önként megadott személyes adatait

együtt, az ügyintézéstől számított legfeljebb 90 nap elteltével törli és ez esetben azok

nem lesznek újra helyreállíthatók.


Egyéb információk


Adatkezelő kijelenti, hogy

- a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a

Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti

megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kapcsolat | Adatok

Telefonszám: +36 20 969 5611

Cím: 6500 Baja, Czirfusz Ferenc u. 7.
Telephely: 2120, Dunakeszi Bagoly u.12.

Lépjen velünk Kapcsolatba